പിരടിയില്‍ ബൈഅത്തില്ലാത്ത രീതിയില്‍ മരിച്ചവന്‍ ജാഹിലിയ്യ മരണം മരിച്ചിരിക്കുന്നു