"നമ്മള്‍ അല്ലാഹുവുമായി അടുപ്പത്തിലാണോ അതോ അകല്‍ച്ചയിലാണോ ഉള്ളത് ? "