അവസാന വചനം لااله الاالله محمد رسول الله എന്നതായിരുന്നു