അല്ലാഹുവിന്റെ പാര്‍ട്ടിയുടെ അടയാളം "ദിക്റുള്ള"യാണ്,