ശൈഖില്ലാതെ അല്ലാഹുവിലേക്കെത്താന്‍ ശ്രമിച്ചാല്‍ .....